hkjc

Data source: Hong Kong Jockey Club · About: Hong Kong horserace data updated daily by Data Guru, LLC

Custom SQL query returning 101 rows (hide)

horseidraceidplacedrawratingtrainerjockeylengthbehindwinnerwinoddsactualweightposition1position2position3position4position5position6finishtimedeclaredweightgear
HK_1971_Z009 1979-10-20-051-1235-Grass 05 1 100 M K Tam L Fox 5 1/4 27.0 136             74.2    
HK_1971_Z009 1979-12-01-120-1200-Grass 10 2 98 M K Tam L Fox 8 3/4 28.0 134             72.4    
HK_1971_Z009 1980-01-20-217-1200-Grass 08 4 95 M K Tam L Fox 6 1/2 34.0 131             72.4    
HK_1971_Z009 1980-02-27-281-1150-Sand 11 2 92 M K Tam L Fox 23 1/4 25.0 128             74.3    
HK_1971_Z009 1980-04-21-381-1400-Grass 11 6 89 M K Tam L Fox 10 1/4 39.0 125             85.6    
HK_1971_Z011 1979-10-13-044-1650-Grass 07 3 5 G Moore G W Moore 9 1/2 5.4 121             106.2    
HK_1971_Z012 1979-10-13-039-1650-Grass 04 5 6 H M Cheung R Staples 4 3/4 61.0 122             104.9    
HK_1971_Z012 1979-11-04-077-1200-Grass 09 8 6 H M Cheung R Staples 11 3/4 17.0 122             77.8    
HK_1971_Z012 1979-12-09-135-1400-Grass 02 8 5 H M Cheung W T Leung NK 7.1 121             87.6    
HK_1971_Z012 1980-01-05-184-1600-Grass 06 5 6 H M Cheung W T Leung 2 3/4 6.0 122             100.3    
HK_1971_Z012 1980-03-05-294-2000-Sand 05 2 3 H M Cheung R Staples 23 6.4 119             138.8    
HK_1971_Z014 1979-11-10-090-1200-Grass 11 10 15 P C Kan S M Au-Yeung 14 3/4 28.0 124             76.3    
HK_1971_Z014 1979-12-09-135-1400-Grass 03 4 13 P C Kan J Bleasdale N/ 1/2 15.0 129             87.7    
HK_1971_Z014 1980-01-05-179-1000-Grass 07 2 14 P C Kan J Bleasdale 7 9.0 130             62.7    
HK_1972_F001 1979-10-13-044-1650-Grass 05 10 17 P Supple W Burnett 4 1/4 5.4 133             105.5    
HK_1972_F001 1979-11-10-090-1200-Grass 08 8 17 P Supple W Burnett 10 20.0 133             75.6    
HK_1972_F001 1979-12-09-132-1400-Grass 03 2 15 P Supple W Burnett 3 1/4 13.0 131             87.5    
HK_1972_F001 1980-01-05-184-1600-Grass 02 1 15 P Supple B Andrews 1/2 4.4 131             100.0    
HK_1972_F001 1980-02-02-235-1800-Grass 09 2 18 P Supple W Burnett 18 1/2 4.3 134             124.1    
HK_1972_F001 1980-05-24-440-1600-Grass 05 9   P Supple G Hall 6 3/4 4.4 128             102.0    
HK_1972_F010 1979-10-03-022-1575-Sand 05 8 26 H M Cheung R Staples 5 1/4 17.0 126             109.3    
HK_1972_F010 1979-11-10-086-1800-Grass 09 12 26 H M Cheung C S Shum 13 1/2 35.0 119             115.0    
HK_1972_F010 1980-03-01-288-1400-Grass 12 8 24 H M Cheung C S Shum 8 1/2 99.0 118             89.0    
HK_1972_F010 1980-03-19-328-1650-Sand 02 5 22 H M Cheung C S Shum 5 32.0 115             109.9    
HK_1972_F010 1980-04-16-362-2000-Sand 02 9 25 H M Cheung C S Shum 1 3/4 5.0 118             134.2    
HK_1972_F010 1980-05-28-445-1800-Sand 04 4 29 H M Cheung C S Shum 6 3/4 2.1 122             121.3    
HK_1972_F010 1980-10-22-049-1800-Sand 07 1 14 H M Cheung C S Shum 9 1/2 15.0 123             122.6    
HK_1972_F010 1980-12-03-117-2000-Sand 03 9 14 H M Cheung P Paquet H/3 13.0 130             134.9    
HK_1972_F010 1981-01-21-206-1400-Sand 03 2 15 H M Cheung P Paquet 13 8.5 131             96.0    
HK_1972_F010 1981-02-25-275-1400-Sand 05 9 14 H M Cheung C S Shum 6 1/4 18.0 125             95.7    
HK_1972_F010 1981-03-18-311-1800-Sand 06 2 13 H M Cheung C S Shum 7 3/4 15.0 124             61.9    
HK_1972_F013 1979-09-22-001-1235-Grass 08 1 65 P M Chu C C Chan 15 1/4 47.0 133             80.1    
HK_1972_F013 1979-10-20-054-1235-Grass 09 5 64 P M Chu Y Y Choy 10 1/4 99.0 125             76.6    
HK_1972_F013 1979-11-14-095-1030-Sand 03 2 65 P M Chu Y Y Choy 5 8.1 126             67.8    
HK_1972_F013 1979-12-12-141-1030-Sand 08 3 65 P M Chu Y Y Choy 15 16.0 126             68.4    
HK_1972_F018 1979-10-13-039-1650-Grass 05 2 16 R Burns P Miers 4 3/4 8.0 132             104.9    
HK_1972_F018 1979-11-10-090-1200-Grass 06 7 15 R Burns P Miers 9 3/4 11.0 131             75.5    
HK_1972_F018 1980-01-05-184-1600-Grass 09 4 13 R Burns P Miers 3 3/4 14.0 129             100.5    
HK_1972_F018 1980-02-02-235-1800-Grass 02 3 10 R Burns L Fox 1/2 22.0 126             120.8    
HK_1972_F018 1980-02-19-258-2230-Grass 04 5 14 R Burns P Miers 11 1/4 3.8 130             146.6    
HK_1972_F018 1980-03-26-339-1800-Sand 04 4 14 R Burns A K Cheam 5 3/4 11.0 130             122.2    
HK_1972_F018 1980-05-03-399-1200-Grass 04 2   R Burns L Fox 2 1/4 32.0 128             75.9    
HK_1972_F018 1980-05-24-440-1600-Grass 02 4   R Burns L Fox NK 6.4 128             100.8    
HK_1972_F021 1979-12-09-135-1400-Grass 07 3 6 K H Au K L Tsui 12 1/2 20.0 115             89.6    
HK_1972_F021 1980-02-02-241-975-Grass 01 9 4 K H Au M C Tam SH 12.0 117             63.1    
HK_1972_F023 1979-09-22-008-1650-Grass 01 7 57 K H Au K L Man SH 16.0 120             106.9    
HK_1972_F023 1979-10-27-067-1800-Grass 08 12 64 K H Au K L Man 8 1/2 12.0 127             113.4    
HK_1972_F023 1979-11-21-104-1575-Sand 07 2 63 K H Au M C Tam 12 28.0 128             106.9    
HK_1972_F023 1980-01-01-171-1650-Grass 02 9 60 K H Au M C Tam 1 1/2 7.8 125             103.7    
HK_1972_F023 1980-01-19-210-1800-Grass 11 6 61 K H Au M C Tam 10 3/4 5.4 126             113.0    
HK_1972_F023 1980-02-09-255-1650-Grass 09 2 61 K H Au P Paquet 16 16.0 129             111.9    
HK_1972_F042 1979-11-17-097-1000-Grass 06 9 49 R Burns A K Cheam 4 1/4 34.0 133             61.5    
HK_1972_F042 1980-02-06-246-1400-Sand 09 9 47 R Burns L Fox 9 1/4 34.0 131             94.2    
HK_1972_F042 1980-02-27-279-1050-Sand 08 4 45 R Burns P Miers 8 1/4 18.0 129             68.0    
HK_1972_F042 1980-03-22-331-1200-Grass 11 10 42 R Burns P Miers 11 1/4 42.0 126             73.9    
HK_1972_F042 1980-04-12-354-1400-Grass 04 3 39 R Burns P Miers 2 1/2 /H 43.0 123             90.0    
HK_1972_F042 1980-04-27-382-1200-Grass 04 3 39 R Burns P Miers 2 3/4 5.7 123             74.8    
HK_1972_F042 1980-05-24-441-1400-Grass 04 4 36 R Burns P Miers 6 19.0 120             87.3    
HK_1972_F055 1979-12-09-132-1400-Grass 05 7 14 R Burns P Miers 7 12.0 130             88.1    
HK_1972_F055 1980-01-05-184-1600-Grass 03 6   R Burns L Fox 2 14.0 127             100.2    
HK_1972_F055 1980-02-02-235-1800-Grass 05 9   R Burns P Miers 5 1/2 5.3 127             121.6    
HK_1972_F055 1980-03-05-294-2000-Sand 03 1 9 R Burns P Miers 8 8.9 125             136.2    
HK_1972_F055 1980-03-26-339-1800-Sand 06 2 10 R Burns P Miers 8 1/2 10.0 126             122.7    
HK_1972_F055 1980-04-16-360-1050-Sand 01 10 6 R Burns P Miers 4 12.0 122             66.8    
HK_1972_F055 1980-05-03-399-1200-Grass 05 6   R Burns P Miers 3 4.2 128             76.1    
HK_1972_F055 1980-05-24-440-1600-Grass 07 10   R Burns P Miers 12 9.3 128             102.8    
HK_1972_F056 1979-10-20-055-975-Grass 02 4 31 C Robertson R Setches 3 6.7 131             59.5    
HK_1972_F056 1979-11-24-112-1200-Grass 12 9 33 C Robertson W Burnett 23 1/2 32.0 133             77.1    
HK_1972_F056 1980-03-19-323-1050-Sand 09 6 31 C Robertson W Burnett 24 3/4 16.0 131             70.6    
HK_1972_F056 1980-10-04-023-1000-Grass 10 3 18 C Robertson G Hall 10 3/4 17.0 134             61.6    
HK_1972_F057 1979-10-03-019-1030-Sand 05 6 33 P M Chu P Leyshan 18 38.0 133             70.0    
HK_1972_F057 1979-10-20-055-975-Grass 11 11 32 P M Chu P Leyshan 12 3/4 99.0 132             61.0    
HK_1972_F057 1979-11-04-080-1400-Grass 12 11 30 P M Chu P Leyshan 20 1/2 99.0 130             91.1    
HK_1972_F057 1980-01-12-197-1600-Grass 03 6 27 P M Chu P Leyshan 2 1/4 51.0 127             99.3    
HK_1972_F057 1980-01-26-225-1800-Grass 03 8 28 P M Chu P Leyshan N/1 1/2 24.0 128             113.5    
HK_1972_F057 1980-03-01-288-1400-Grass 03 7 29 P M Chu P Leyshan SH/1 1/4 6.9 129             87.7    
HK_1972_F057 1980-03-19-326-1650-Sand 03 1 30 P M Chu P Leyshan SH/2 1/2 7.7 130             109.8    
HK_1972_F057 1980-04-09-343-1650-Sand 02 1 30 P M Chu P Leyshan 4 7.1 130             110.2    
HK_1972_F057 1980-04-30-392-1650-Sand 03 2 30 P M Chu P Leyshan 6 3/4 7.2 130             108.9    
HK_1972_F057 1980-11-01-070-1200-Grass 11 4 15 P M Chu R Staples 9 1/2 17.0 131             74.9    
HK_1972_F057 1980-12-23-148-1235-Grass 02 6 14 P M Chu C S Shum 1/2 14.0 123             76.8    
HK_1972_F057 1981-01-21-204-1030-Sand 08 3 18 P M Chu C S Shum 11 5.7 129             69.8    
HK_1972_F057 1981-02-14-249-975-Grass 06 10 17 P M Chu Y W Ho 4 22.0 126             60.3    
HK_1972_F057 1981-03-04-285-1400-Sand 06 5 17 P M Chu D Brosnan 5 1/4 24.0 133             93.9    
HK_1972_F062 1979-10-10-036-1030-Sand 06 2 29 G Sofronoff K W Lui 12 3/4 4.4 126             70.2    
HK_1972_F062 1979-10-20-048-1650-Grass 08 3 28 G Sofronoff D C Cruz 9 1/2 99.0 128             105.0    
HK_1972_F062 1979-11-04-083-1400-Grass 06 2 25 G Sofronoff F S Cheung 10 3/4 65.0 118             90.7    
HK_1972_F062 1979-11-24-112-1200-Grass 07 2 24 G Sofronoff D C Cruz 9 57.0 124             74.8    
HK_1972_F097 1979-10-27-069-1800-Grass 04 3 38 A Chan T O Lau 7 40.0 122             114.7    
HK_1972_F100 1979-10-10-036-1030-Sand 07 5 35 G Moore C H Cheong 13 1/4 36.0 128             70.3    
HK_1972_F100 1979-10-20-053-1650-Grass 07 6 35 G Moore G W Moore 24 3/4 16.0 135             106.9    
HK_1972_F100 1979-11-24-110-2050-Grass 02 5 34 G Moore G W Moore SH 7.4 134             131.6    
HK_1972_F100 1980-01-12-197-1600-Grass 01 9 37 G Moore G W Moore 1 1/2 2.9 137             98.9    
HK_1972_F100 1980-03-15-321-2200-Grass 01 7 44 G Moore G W Moore 3 4.9 128             142.7    
HK_1972_F100 1980-05-18-427-1600-Grass 04 2 52 G Moore G W Moore 3 1/2 /H 3.4 136             98.9    
HK_1972_F104 1980-02-02-241-975-Grass 08 7 20 C Robertson W Burnett 10 1/4 18.0 136             64.9    
HK_1972_F105 1979-10-13-041-1235-Grass 05 7 36 G Moore C H Cheong 4 29.0 113             76.5    
HK_1973_G002 1979-10-13-039-1650-Grass 09 6 17 F Carr G W Moore 13 1/4 13.0 133             106.1    
HK_1973_G002 1979-11-10-090-1200-Grass 12 1 15 F Carr J Roe 16 3/4 74.0 131             76.7    
HK_1973_G002 1980-02-02-241-975-Grass 09 6 12 F Carr J Bleasdale 11 1/4 41.0 128             65.1    
HK_1973_G013 1979-10-06-032-975-Grass 08 7 53 G Moore K L Man 10 37.0 116             59.4